بایگانی برچسب: عضله اینفرااسپیناتوس

فوق خاری

نام های دیگر عضله Supraspinatus سوپراسپایناتوس سر ثابت دوسوم داخلی حفره فوق خاری سر متحرک بخش جلویی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله دورکردن مفصل شانه تثبیت سر استخوان بازو در مفصل شانه عضلات مرتبط تحت کتفی تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی از عصب فوق کتفی (اعصاب پنجم گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]

تحت کتفی

نام های دیگر عضله Subscapularis سابسکپولاریس سر ثابت تمام سطح جلویی حفره ی تحت کتفی سر متحرک برآمدگی کوچک استخوان بازو عملکرد عضله چرخش داخلی نزدیک کردن بازکردن مفصل شانه ثابت نگهداشتن استخوان بازو در حفره ی دوری عضلات مرتبط فوق خاری تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی ازعصب بالایی و پایینی تحت کتفی (۵و۶گردنی) […]

گردبزرگ

نام های دیگر عضله Teres major ترس ماژور سر ثابت یک سوم بخش پشتی و پایینی لبه ی خارجی کتف و بخش بالایی زاویه پایینی کتف سر متحرک لبه ی داخلی شیار بین دو برآمدگی دقیقاپشت انتهای پشتی یزرگ عملکرد عضله بازکردن چرخش داخلی نزدیک کردن به ویژه از حالت دورکردن به سمت پایین،پهلو و […]