بایگانی برچسب: عضله بازکننده انگشتان دست

بازکننده ی انگشت اشاره

نام های دیگر عضله Extensor indicis اکستنسور ایندیچیس سر ثابت بین یک سوم داخل و دوراز تنه ی پشت زندزیرین سر متحرک پایه ی داخلی و دور از تنه ی بند انگشت دومین انگشت (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن انگشت اشاره بازکردن مچ چرخش خارجی ضعیف از وضعیت چرخش داخلی عضلات مرتبط بازکننده ی […]

بازکننده ی مچ دستی طویل

نام های دیگر عضله Extensor carpi radialis longus اکستنسورکایپای ریدیالیس لانگس سر ثابت یک سوم دور از تنه ی لبه ی بالایی بازوها و اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک پایه ی استخوان دوم کف دستی (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن و دور کردن مچ خم شدن ضعیف ارنج چرخش داخلی ضعیف از […]