بایگانی برچسب: عضله باز کننده طویل انگشتان پا

عضله باز کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Extensor digitorum longus اکستنسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت لقمه خارجی استخوان درشت نئی، سر استخوان نازک نئی و ۲/۳فوقانی سطح قدامی آن سر متحرک سطح پشتی قائده بند دوم و بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله باز کردن انگشتان دوم تا پنجم پا دورسی فلکشن مچ پا عضلات […]