بایگانی برچسب: عضله درون گرداننده مربع

برون گرداننده دراز(بازویی زند زبرینی)

نام های دیگر عضله Brachioridialis راکیورادیالیس سر ثابت دوسوم پایینی کندیل خارجی(لبه ی بالای لقمه)استخوان بازو سر متحرک سطح خارجی انتهای تحتانی زائده ی نیزه ای استخوان زندزبرین عملکرد عضله خم کردن مفصل آرنج چرخش داخلی از وضعیت چرخش خارجی تا وضعیت خنثی چرخش خارجی از وضعیت چرخش داخلی تا وضعیت خنثی عضلات مرتبط بازویی […]