بایگانی برچسب: عضله دلتوئید جانبی

دالی

نام های دیگر عضله Deltoid دلتوئید سر ثابت تارهای جلویی:یک سوم بخش جلویی خارجی استخوان ترقوه تارهای میانی:بخش خارجی زائده ی آخرمی تارهای پایینی:لبه پایینی خارکتف سر متحرک برجستگی دالی روی بخش خارجی اسخوان بازو عملکرد عضله بخش جلویی:دورکردن،نزدیک کردن افقی و خم کردن،چرخش داخلی مفصل شانه بخش میانی:دورکردن مفصل شانه بخش پشتی:دورکردن،بازکردن،دور کردن افقی […]