بایگانی برچسب: عضله راست راسی جانبی

راست راسی قدامی

نام های دیگر عضله Rectus capitis Anterior رکتوس کپیتیس آنتریور سر ثابت مهره اطلس (C1) سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله حرکت اول حرکت دوم عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی c1-c2   توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

ماهیچه راست پیشین سر

نام های دیگر عضله Rectus capitis anterior رکتوس کپیتیس انتریور سر ثابت اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی C1_C2 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید