بایگانی برچسب: عضله راست رانی

عضله راست رانی

نام های دیگر عضله راست قدامی Rectus femoris رکتوس فموریس سر ثابت انتهایی فوقانی این عضله دارای دو سر است یکی به خار خاصره ای قدامی تحتانی(anterior inferior iliac spine) و دیگری به بخش خلفی فوقانی حفره حلقه ای سر متحرک به بخش فوقانی استخوان کشگک زانو و از طریق وتر کشگکی به برجستگی درست نی […]

عضله خاصره ای

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد.
در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام
می برند.