بایگانی برچسب: عضله سمی ممبرانوس

عضله نیم غشایی

نام های دیگر عضله Semimembranosus  سمی ممبرانوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح خلفی داخلی ، لقمه داخل استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش داخلی مفصل ران خم کردن و چرخش داخلی مفصل زانو عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم وتری عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی […]