بایگانی برچسب: عضله سوئز خاصره به انگلیسی

عضله سوئز بزرگ

تحت عنوان دو بخش سوئز بزرگ و سوئز کوچک مورد بررسی قرار می گیرد و به‌طور عمقى قرار گرفته است و قابل لمس نیستند

عضله خاصره ای

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد.
در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام
می برند.