بایگانی برچسب: عضله غرابی بازویی

بازویی قدامی

نام های دیگر عضله Brachialis براکیالیس سر ثابت نیمه پایینی سطح جلویی استخوان بازو سر متحرک زائده ی منقاری استخوان زند زبرین عملکرد عضله خم کننده ی اصلی آرنج عضلات مرتبط غرابی یازویی دوسر بازویی عصب رسانی عصب عضلانی پوستی و گاهی شاخه هایی از عصب زندزبرینی و عصب میانی(۵و۶گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]

دوسربازویی

نام های دیگر عضله Biceps brachi بایسپس براچی سر ثابت سردراز: تکمه فوق دوری بالای لبه ی فوقانی حفره ی دوری کتف سرکوتاه: زائده ی غرابی کتف و لبه ی فوقانی حفره ی دوری کتف که با سر نزدیک به تنه ی محل اتصال عضله ی غرابی بازویی مفصل میشود. سر متحرک برجستگی زند زبرینی […]

سینه ای کوچک

نام های دیگر عضله Pectoralis minor پکتورالیس مینور سر ثابت سطح جلویی دنده ی سوم تا پنجم سر متحرک زائده غرابی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  و چرخش پایینی،کشش پایینی کتف عضلات مرتبط سینه ای بزرگ دندانه ای قدامی عصب رسانی ازعصب سینه ای داخلی(عصب هشتم گردنی و اول پشتی ) توضیحات متن دلخواه […]