بایگانی برچسب: عضله نعلی

عضله نعلی

نام های دیگر عضله Soleus  سولئوس سر ثابت سطح خلفی انتهای فوقانی استخوان نازک نئی و ۲/۳ فوقانی سطح خلفی استخوان درست نئی سر متحرک از طریق تاندون آشیل ، به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا یا کشیده شدن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو […]

عضله نازک‌نئی کوتاه

نام های دیگر عضله Fibularis brevis فیبولاریس برویس سر ثابت  رویه سطحی جانبی نازک‌نی سر متحرک بخش خارجی پایه یا برجستگی استخوان کف پائی پنجم عملکرد عضله خم کردن پا دور کردن پا از ساق از مفصل قاپی – ساقی چرخش بیرونی مچ پا از مفصل زیر قاپی عضلات مرتبط ماهیچه نازک‌نی بلند ماهیچه نازک‌نی طرفی عصب […]