بایگانی برچسب: عضله نیم وتری

عضله نیم وتری

نام های دیگر عضله Semitendinosus سمی تندینوسوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح قدامی داخلی بخش فوقانی استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن ران چرخش داخلی مفصل ران عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم غشایی عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی ران که به آنها عضلات همسترینگ Hamstring است.