بایگانی برچسب: عضله واستوس اینترمدیوس

عضله پهن میانی

نام های دیگر عضله Vastus Intermedius واستوس اینترمدیوس سر ثابت سطوح قدامی و جانبی خط خشن ران(Anterior and lateral surfaces of the femoral shaft) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن خارجی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه […]