بایگانی برچسب: عضله گوشه ای چیست

بالاکشنده کتف

نام های دیگر عضله levator scapulae لویتور اسکپولا سر ثابت زائده عرضی چهار مهره اول گردن سر متحرک لبه داخلی استخوان کتف بالای ریشه خار کتف عملکرد عضله کشش لبه داخلی کتف به سمت بالا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از عصب پشتی کتف(عصب پنجم گردنی) و شاخه سوم وچهارم گردنی توضیحات […]

عضله گوشه ای

نام های دیگر عضله Levator Scapulae لواتور اسکاپولا ماهیچه بالابرنده کتف سر ثابت لبه داخلی کتف سر متحرک زائده عرضی چهار مهره گردنی عملکرد عضله خمش جانبی مهره های گردنی ثبات مهره های گردنی عضلات مرتبط عضله مهره ای راسی عضله مهره ای گردنی عصب رسانی اعصاب گردنی (C3, C4) عصب کتفی پشتی (Dorsal Scapular) […]