بایگانی برچسب: عضله ی پالماریس لونگوس

بازکننده ی انگشتان

نام های دیگر عضله Extensor digitorum اکستنسور دیجیتروم سر ثابت اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک چهارتاندون تا بخشهای دور از تنه وداخلی پایه های بند های انگشتان ۴انگشت روی سطح پشتی دست عملکرد عضله بازکردن انگشت دوم تاپنجم بازکردن مچ دست بازکننده ی ضعیف ارنج عضلات مرتبط بازکننده ی مچ دستی کوتاه عصب […]

برون گرداننده دراز(بازویی زند زبرینی)

نام های دیگر عضله Brachioridialis راکیورادیالیس سر ثابت دوسوم پایینی کندیل خارجی(لبه ی بالای لقمه)استخوان بازو سر متحرک سطح خارجی انتهای تحتانی زائده ی نیزه ای استخوان زندزبرین عملکرد عضله خم کردن مفصل آرنج چرخش داخلی از وضعیت چرخش خارجی تا وضعیت خنثی چرخش خارجی از وضعیت چرخش داخلی تا وضعیت خنثی عضلات مرتبط بازویی […]

عضله نازک‌نئی کوتاه

نام های دیگر عضله Fibularis brevis فیبولاریس برویس سر ثابت  رویه سطحی جانبی نازک‌نی سر متحرک بخش خارجی پایه یا برجستگی استخوان کف پائی پنجم عملکرد عضله خم کردن پا دور کردن پا از ساق از مفصل قاپی – ساقی چرخش بیرونی مچ پا از مفصل زیر قاپی عضلات مرتبط ماهیچه نازک‌نی بلند ماهیچه نازک‌نی طرفی عصب […]

درون گرداننده مربع

نام های دیگر عضله Pronator Quadratus پرونیتور کوآدراتوس سر ثابت یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زیرین سر متحرک یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط خم کننده عمقی انگشتان عصب رسانی عصب میانی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود […]