بایگانی برچسب: عضله rectus abdominis

عضله مایل خارجی

نام های دیگر عضله External Oblique Muscle اکسترنال ابلیک سر ثابت سطح خارجی دنده های پنجم تا دوازدهم سر متحرک لینئا آلبا توبرکول پوبیس نیمه قدامی لبه خارجی ستیغ ایلیاک عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه و فشرده سازی شکم (trunk flexion; compressionof abdomen یک طرفه: خم شدن جانبی و چرخش به طرف مقابل […]