بایگانی برچسب: عضله supraspinatus

تحت خاری

نام های دیگر عضله Infraspinatus اینفراسپایناتوس سر ثابت سطح داخلی حفره تحت خاری،کاملا زیرخارکتف سر متحرک بخش پشتی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله چرخش خارجی دورکردن افقی و باز کردن مفصل شانه ثابت نگه داشتن سر استخوان بازو در حفره دوری عضلات مرتبط گرد کوچک تجت کتفی فوق خاری عصب رسانی از عصب فوق […]

فوق خاری

نام های دیگر عضله Supraspinatus سوپراسپایناتوس سر ثابت دوسوم داخلی حفره فوق خاری سر متحرک بخش جلویی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله دورکردن مفصل شانه تثبیت سر استخوان بازو در مفصل شانه عضلات مرتبط تحت کتفی تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی از عصب فوق کتفی (اعصاب پنجم گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]

تحت کتفی

نام های دیگر عضله Subscapularis سابسکپولاریس سر ثابت تمام سطح جلویی حفره ی تحت کتفی سر متحرک برآمدگی کوچک استخوان بازو عملکرد عضله چرخش داخلی نزدیک کردن بازکردن مفصل شانه ثابت نگهداشتن استخوان بازو در حفره ی دوری عضلات مرتبط فوق خاری تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی ازعصب بالایی و پایینی تحت کتفی (۵و۶گردنی) […]