بایگانی برچسب: عضله Tensor fasciae latae

عضله کشنده پهن نیام

نام های دیگر عضله Tensor fasciae latae تنسور فاسیا لاتا سر ثابت بخش قدامی تاج خاصره و سطح خاصره دقیقا در زیر تاج خاصره سر متحرک در ۱/۴ بخش تحتانی استخوان ران به نوار خاصره ای-درشت نی متصل می شود واز این طریق به دکمه ژردی متصل می شود عملکرد عضله دور کردن استخوان ران […]