بایگانی برچسب: عمل عضله گوشه ای

عضله گوشه ای

نام های دیگر عضله Levator Scapulae لواتور اسکاپولا ماهیچه بالابرنده کتف سر ثابت لبه داخلی کتف سر متحرک زائده عرضی چهار مهره گردنی عملکرد عضله خمش جانبی مهره های گردنی ثبات مهره های گردنی عضلات مرتبط عضله مهره ای راسی عضله مهره ای گردنی عصب رسانی اعصاب گردنی (C3, C4) عصب کتفی پشتی (Dorsal Scapular) […]