بایگانی برچسب: غلاف رکتوس چیست

عضله راست شکمی

نام های دیگر عضله Rectus Abdominis Muscles رکتوس آبدومینال سر ثابت ستیغ و سمفیز پوبیس سر متحرک دنده های پنجم،ششم و هفتم و زایده گزیفوئید استرنوم عملکرد عضله خم شدن تنه (Trunk flexion) فشرده سازی شکم (compression of abdomen) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی ریشه های عصبی T6 تا T12 توضیحات متن […]