بایگانی برچسب: مهره های ستون فقرات

ماهیچه های پیش مهره ای

  نام های دیگر عضله Longus capitis لونگوس کپیتیس سر ثابت زوائد عرضی مهره C3_C6 سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن سر (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخ قدامی اعصاب گردنی C1_C3 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

ماهیچه های پیش مهره ای

نام های دیگر عضله Rectus capitis lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن جانبی سر (Laterally bend head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از ریشه های اعصاب نخاعی سرویکال توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این […]