بایگانی برچسب: ناحیه قدامی گردن

عضله راست راسی خارجی

نام های دیگر عضله Rectus Capitis Lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت سطوح فوقانی زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک سطح تحتانی زائده ی ژوگولار استخوان پس سری عملکرد عضله کمک به خمش جانبی گردن سر را تثبیت می کند   عضلات مرتبط راست راسی قدامی طویل راسی طویل گردنی عصب رسانی اولین عصب نخاعی […]

ماهیچه راست پیشین سر

نام های دیگر عضله Rectus capitis anterior رکتوس کپیتیس انتریور سر ثابت اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی C1_C2 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید