بایگانی برچسب: پرونئوس لانگوس

عضله نازک‌نئی بلند(طویل)

نام های دیگر عضله Fibularis longus پرونئوس لانگوس سر ثابت ۲/۳فوقانی سطح خارجی و سر استخوان نازک نئی سر متحرک سطح کفی اولین استخوان میخی و همچنین اولین استخوان کف پا عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) پلانتار فلکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب […]