بایگانی برچسب: 6

درون گرداننده مدور

نام های دیگر عضله Pronator Teres پرونیتور ترس سر ثابت بخش دور از تنه لبه داخلی لقمه ی داخلی استخوان بازو-بخش داخلی نزدیک به تنه استخوان زند زبرین سر متحرک یک سوم میانی سطح خارجی استخوان زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد خم کننده ضعیف آرنج عضلات مرتبط باز کننده انگشتان باز کننده دراز […]