بایگانی برچسب: Extensor carpi radialis brevis

بازکننده ی مچ دستی طویل

نام های دیگر عضله Extensor carpi radialis longus اکستنسورکایپای ریدیالیس لانگس سر ثابت یک سوم دور از تنه ی لبه ی بالایی بازوها و اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک پایه ی استخوان دوم کف دستی (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن و دور کردن مچ خم شدن ضعیف ارنج چرخش داخلی ضعیف از […]