بایگانی برچسب: plantaris

عضله مربع کف پایی

نام های دیگر عضله plantaris پلانتاریس چهارگوش کف پا سر ثابت از خط سوپراکوندیلار جانبی استخوان ران سرچشمه می گیرد سر متحرک به تاندون آشیل پا متصل میشود عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخه انتهایی عصب سیاتیک توضیحات یکی از عضلات خلفی یا پشتی سطحی ساق […]