بایگانی نویسنده: zahra

درون گرداننده مربع

نام های دیگر عضله Pronator Quadratus پرونیتور کوآدراتوس سر ثابت یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زیرین سر متحرک یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط خم کننده عمقی انگشتان عصب رسانی عصب میانی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود […]

کف دستی طویل

نام های دیگر عضله Palmaris Longus پالماریس لانگوس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک نیام پهن و نازک کف دستی دومین تا پنجمین استخوان های کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ خم کردن ضعیف آرنج   عضلات مرتبط دودی عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود این […]

زند اعلایی (زبرین) قدامی

نام های دیگر عضله Flexor carpi radialis فلکسور کارپی رادیالیس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک پایه دومین و سومین استخوان کف دستی در کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ- خم کردن ضعیف آرنج- دور کردن مچ- چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات […]

زند اسفلی (زیرین) قدامی

  نام های دیگر عضله flexor carpi ulnaris فلکسور کارپی اولناریس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک پایه پنجمین استخوان کف دست و استخوان نخودی و چنگکی در مچ دست عملکرد عضله خم کردن مچ -نزدیک کردن مچ-خم کردن ضعیف آرنج عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب زند زبرین (C8-T1) […]

باز کننده دراز شست

نام های دیگر عضله Extensor pollicis longus اکستنسور پالیس لانگوس سر ثابت بخش پشتی خارجی سطح پایینی زند زیرین سر متحرک پایه دور از تنه انگشت شست روی سطح پشتی عملکرد عضله بازکردن مچ-باز کردن شست-دور کردن مج-چرخش خارجی ضعیف عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب زند زبرین (C8-C7-C6) توضیحات متن دلخواه […]

باز کننده کوتاه شست دست

نام های دیگر عضله Extensor pollicis brevis اکستنسور پالیس لانگوس سر ثابت سطح پشتی و پایین زند زبرین سر متحرک پایه ی نزدیک به تنه ی انگشت شست روی سطح پشتی دست عملکرد عضله باز کردن شست در مفاصل مچ-کف دست و انگشتان-دور کردن مچ-بازکردن ضعیف مچ عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی […]

دور کننده دراز شست دست

نام های دیگر عضله Abductor pollicis longus ابداکتور پالیس لانگوس سر ثابت سطح پشتی و پایین زند زبرین سر متحرک پایه ی نزدیک به تنه ی انگشت شست روی سطح پشتی دست عملکرد عضله باز کردن شست در مفاصل مچ-کف دست و انگشتان-دور کردن مچ-بازکردن ضعیف مچ عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی […]

تا کننده دراز شست دست

نام های دیگر عضله Flexor pollicis longus فلکسور پالیس لانگوس سر ثابت سطح جلویی داخلی استخوان زند زبرین و لبه جلویی داخلی استخوان زند زبرین در بخش دور از تنه زائده آرنجی سر متحرک پایه دور از تنه بند شست یا بند دوم عملکرد عضله خم کردن بند های شست عضلات مرتبط عضله یک عضله […]

باز کننده انگشت کوچک دست

نام های دیگر عضله Extensor digiti minimi فلکسور دیجیتی مینیمی سر ثابت اپی کندیل خارجی بازو سر متحرک پایه داخلی دور ازتنه بند انگشت پنجمین انگشت روی سطح پشتی عملکرد عضله بازکردن انگشت کوچک-بازکردن ضعیف مچ و آرنج عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب زند زبرین (C6-C7-C8) توضیحات متن دلخواه خود را […]

تا کننده عمقی انگشتان دست

نام های دیگر عضله Flexor digitorm profunds فلکسور دیجیتروم پرفوند سر ثابت سه چهارم بالایی بالای بخش نزدیک به تنه جلویی و داخل استخوان زند زبرین سر متحرک پایه دور از تنه چهار انگشت عملکرد عضله تا کننده بند های انگشتان-خم کردن مچ عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب داخلی (C8-T1) و […]